MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng công việc của nghề Văn thư hành chính: Luật hành chính; Sử dụng trang thiết...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức: Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức; Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền...