MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt...