MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: + Nắm vững để vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ...