MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...